Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van onze site te informeren over de persoonlijke gegevens die we zullen verzamelen en de volgende informatie, indien van toepassing:

 1. De persoonlijke gegevens die we verzamelen
 2. Gebruik van verzamelde gegevens
 3. Wie heeft toegang tot de verzamelde gegevens
 4. Gebruikersrechten van de site
 5. Het cookiebeleid van de site

Dit privacybeleid werkt in combinatie met de servicevoorwaarden van onze site.

Toepasbare wetten

In overeenstemming met de  Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) voldoet dit privacybeleid aan de volgende regelgeving.

Persoonsgegevens moeten:

 1. ten aanzien van de betrokkene op een rechtmatige, billijke en transparante wijze worden verwerkt (rechtmatigheid, billijkheid, transparantie);
 2. verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden, en niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd (beperkingsdoeleinden);
 3. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (minimalisering van gegevens);
 4. nauwkeurig en waar nodig up-to-date gehouden; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd (nauwkeurigheid);
 5. bewaard in een vorm die identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden bewaard voor zover ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, eerste lid, op voorwaarde dat de passende technische en organisatorische maatregelen vereist door de verordening worden geïmplementeerd om de rechten en vrijheden van de betrokkene te waarborgen (beperking van opslag);
 6. zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met gebruikmaking van passende technische of organisatorische maatregelen (integriteit en vertrouwelijkheid).

De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek worden genomen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is verleend;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Voor inwoners van de staat Californië is dit privacybeleid bedoeld om te voldoen aan de  California Consumer Privacy Act (CCPA) . Als er inconsistenties zijn tussen dit document en de  CCPA , is de staatswet van toepassing. Als we inconsistenties vinden, zullen we ons beleid aanpassen om te voldoen aan de relevante wetgeving.

Toestemming

Gebruikers stemmen ermee in dat door het gebruik van onze site, zij instemmen met:

 1. de voorwaarden uiteengezet in dit privacybeleid en
 2. het verzamelen, gebruiken en bewaren van de gegevens die in dit beleid worden vermeld.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Gegevens niet automatisch verzameld

We kunnen ook de volgende gegevens verzamelen wanneer u bepaalde functies op onze site uitvoert:

 1. Voornaam en achternaam
 2. Naam bedrijf/vereniging/rechtspersoon
 3. E-mail
 4. Telefoonnummer
 5. Adres

Deze gegevens kunnen op de volgende manieren worden verzameld:

 • Offerte aanvraag
 • Contact Formulier
 • Service abonnement

Houd er rekening mee dat we alleen gegevens verzamelen die ons helpen het in dit privacybeleid uiteengezette doel te bereiken. We zullen geen aanvullende gegevens verzamelen zonder u eerst te informeren.

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

Persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, worden alleen gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit beleid of die zijn aangegeven op de relevante pagina’s van onze site. We zullen uw gegevens niet gebruiken buiten wat we bekendmaken.

De gegevens die we verzamelen wanneer de gebruiker bepaalde functies uitvoert, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Reactie op klant
 2. Aanpassing van het voorgestelde aanbod in functie van het type organisatie
 3. Opmaken van facturen volgens het gekozen abonnement

Met wie delen we persoonsgegevens

Werknemers
We kunnen aan elk lid van onze organisatie gebruikersgegevens bekendmaken die ze redelijkerwijs nodig hebben om de in dit beleid uiteengezette doeleinden te bereiken.

Derden Derden
hebben geen toegang tot gebruikersgegevens die verder gaan dan redelijkerwijs nodig is om het opgegeven doel te bereiken.

Andere openbaarmakingen
We zullen uw gegevens niet verkopen of delen met derden, behalve in de volgende gevallen:

 1. indien wettelijk vereist
 2. als het nodig is voor een gerechtelijke procedure
 3. om onze wettelijke rechten te bewijzen of te beschermen
 4. aan kopers of potentiële kopers van dit bedrijf in het geval dat we het bedrijf willen verkopen

Als u hyperlinks van onze site naar een andere site volgt, houd er dan rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over hun privacybeleid en -praktijken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren geen gebruikersgegevens die verder gaan dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Om ervoor te zorgen dat uw veiligheid wordt beschermd, gebruiken we het transportlaagbeveiligingsprotocol om persoonlijke informatie via ons systeem te verzenden.

Alle gegevens die in ons systeem zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd en zijn alleen toegankelijk voor beheerders en uzelf.

Hoewel we alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze gebruikersgegevens veilig zijn en dat gebruikers worden beschermd, blijft er altijd een risico op schade bestaan. Het internet als geheel kan soms onveilig zijn en daarom zijn we niet in staat om de veiligheid van gebruikersgegevens te garanderen die verder gaat dan redelijkerwijs praktisch is.

minderjarigen

De AVG verduidelijkt dat personen onder de 15 jaar voor het verzamelen van gegevens als minderjarigen worden beschouwd. Minderjarigen moeten toestemming hebben van een wettelijke vertegenwoordiger voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun gegevens.

Uw rechten als gebruiker

Onder de AVG hebben gebruikers de volgende rechten als betrokkenen:

 1. toestemming om toegang te krijgen
 2. recht op rectificatie
 3. recht op wissen
 4. recht op beperking van de verwerking
 5. recht op gegevensoverdraagbaarheid
 6. recht van bezwaar

Meer informatie over deze rechten vindt u in hoofdstuk 3 (art 12-23) van de AVG.

De verzamelde gegevens wijzigen, verwijderen of betwisten?

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd of anderszins gewijzigd, kunt u hier contact opnemen met onze Privacyfunctionaris:

Fabien Cuny
5 Rue Boulay, Cidex D4, 14740 ROSEL
fabien.cuny@rplusd.io
06 14 49 46 75

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om de wet te blijven naleven en om eventuele wijzigingen in ons gegevensverzamelingsproces weer te geven. We raden onze gebruikers aan om ons beleid van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte zijn van eventuele updates. Indien nodig kunnen we gebruikers per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

Contact

Als u vragen voor ons heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende:
06 14 49 46 75
fabien.cuny7@orange.fr
5 Rue Boulay Cidex D4 14740 ROSEL


Ingangsdatum:  8 januari 2022